Shihan Zahir Dazi - Dojo
Algeria Tlemcen

Shihan Zahir Dazi - Dojo

Будопаспорт не подтвержден

Сэнсэи

Нет сэнсэев

Додзё

Нет Додзё